میکسر اسپیرال

طراحی و ساخت ماشین آلات صنایع غذایی

میکسر اسپیرال مدل A60

میکسر اسپیرال مدل A60 با حداکثر ظرفیت خمیر 60 کیلوگرم و با سرعت 120 الی 240 دور بر دقیقه می باشد.
میکسر اسپرال A60 مناسب کسب و کارهای کوچک مناسب است
میکسر اسپیرال A60

میکسر اسپیرال مدل A120

میکسر اسپیرال مدل A120 با حداکثر ظرفیت خمیر 120 کیلوگرم و با سرعت 108 الی 216 دور بر دقیقه می باشد.
میکسر اسپرال A120 مناسب کسب و کارهای متوسط مناسب است
میکسر اسپیرال A120

میکسر اسپیرال مدل A200

میکسر اسپیرال مدل A200 با حداکثر ظرفیت خمیر 200 کیلوگرم و با سرعت 101 الی 202 دور بر دقیقه می باشد.
میکسر اسپرال A200 مناسب کسب و کارهای بزرگ مناسب است
میکسر اسپیرال A200

میکسر اسپیرال مدل M200

میکسر اسپیرال مدل M200 با حداکثر ظرفیت خمیر 200 کیلوگرم و با سرعت 101 الی 202 دور بر دقیقه می باشد.
میکسر اسپرال M200 مناسب کسب و کارهای بزرگ مناسب است.
میکسر اسپیرال M200

جهت تماس با رباط ماشین خلیلی : 02144050716